49 - Move Yang Style Demo and Competition Form


yu4 bei4 Preparation Form
1 qi3 shi4 Beginning
2 lan2 que4 wei2 Grasp the Bird's tail
3 dan1 bian1 Single whip
4 yun2 shou3 Cloud Hands (3)
5 dan1 bian1 Single Whip
6 gao1 tan4 ma3 High Pat Horse
7 you4 fen1 jiao3 Right Separate Foot
8 zuo3 fen1 jiao3 Left Separate Foot
9 zhuan3 shen1 zuo3 deng1 jiao3 Turn Body, Left Heel Kick
10 zuo3 lou1 xi1 ao3 bu4 Left Brush Knee and Step
11 shou3 hui1 pi2 pa Hand Strums Lute
12 gao1 tan4 ma3 chuan1 zhang3 High Pat Horse with Palm Thrust
13 zhuan3 shen1 shi2 zi4 tui3 Turn Body and Cross Kick
14 zuo3 da3 hu3 Left Strike Tiger
15 you4 da3 hu3 Right Strike Tiger
16 hui2 shen1 you4 deng1 jiao3 Turn Body Right Heel Kick
17 shuang1 feng1 guan4 er3 Two Peaks Box Ears
18 zuo3 deng1 jiao3 Left Heel Kick
19 zhuan3 shen1 pie1 shen1 chui2 Turn Body and Flip Fist Past Body
20 jin4 bu4 zhi3 dang1 chui2 Step Forward and Punch Groin
21 ru2 feng1 si4 bi4 As though sealed and closed
22 shi2 zi4 shou3 Cross Hands
23 bao4 hu3 gui1 shan1 Embrace Tiger and Return to Mountain
24 xie2 dan1 bian1 Diagonal Single Whip
25 zhou3 di3 chui2 Fist Under Elbow
26 zuo3 jin1 ji1 du2 li4 Left Golden Cock Stands on One Leg
27 you4 jin1 ji1 du2 li4 Right Golden Cock Stands on One Leg
28 dao4 nian3 hou2 Repel Monkey
29 xie2 fei1 shi4 Diagonal Flying
30 ti2 shou3 shang4 shi4 Lift Hands and Step Up
31 bai2 he4 liang4 chi4 White Crane Lifts Wings
32 zuo3 lou1 xi1 ao3 bu4 Left Brush Knee and Step
33 hai3 di3 zhen1 Needle at Sea Bottom
34 shan4 tong1 bei4 Fan Through Back
35 zhuan3 shen1 bai2 she2 tu4 xin4 Turn Body White Snake Spits tongue
36 jin4 bu4 zai1 chui2 Step Up and Punch Down
37 ye3 ma3 fen1 zong1 Wild Horse Parts Mane
38 yu4 nu3 chuan1 suo1 Jade Lady Passes Through the Shuttle
39 lan2 que4 wei2 Grasp the Bird's Tail
40 dan1 bian1 Single Whip
41 xia4 shi4 Low form
42 shang4 bu4 qi1 xing1 Step Up Seven Stars
43 tui4 bu4 kua4 hu3 Step back and Ride Tiger
44 zhuan3 shen1 bai3 lian2 Turn Body and Swing Over Lotus
45 wan1 gong1 she4 hu3 Bend Bow and Shoot Tiger
46 jin4 bu4 ban1 lan2 chui2 Step forward Deflect Parry and Punch
47 ru2 feng1 si4 bi4 As though sealed and closed
48 shi2 zi4 shou4 Cross Hands
49 shou1 shi4 Closing
huan2 yuan2 Return to normal

HOME