The names of the movements
in Yang Style Tai Chi Chuan

1. Preparation - Yu bei Shi
2. Begin Tai Chi - Taijiqi shi
3. Embrace Peacocks Tail - Lan que wei
4. Single Whip - Dan bian
5. Close Hands - Ti shou
6. White Crane Spreads Its Wings - Bai he liang chi
7. Brush Left Knee And Push - Zuo lou xi niu bu
8. Play The Guitar - Shou hui pipa
9. Brush Left Knee And Push - Zuo lou xi niu bu
Brush Right Knee And Push - You lou xi niu bu
Brush Left Knee And Push - Zuo lou xi niu bu
10. Play The Guitar - Shou hui pipa
11. Brush Left Knee And Push - Zuo lou xi niu bu
12. Step ForwardAnd Punch - Jin bu ban lan chui
13. Retreat And Seal - Ru feng si bi
14. Cross Hands - Shi zi shou
15. Carry The Tiger And Return To The Mountain - Bao hu gui shan
16. Fist Under The Elbow - Zhou di kan chui
17. Step Back And Repulse The Monkey - Dao nian hou
18. Slantingly Flying - Xie fei shi
19. Close Hands - Ti shou
20. White Crane Spreads Its Wings - Bai he liang chi
21. Brush Left Knee And Push - Zuo lou xi niu bu
22. Needle At Seabottom - Hai di zhen
23. Raise Arms And Push (Fan Through The Back) - Shan tong bi
24. Fist At Waist - Pie shen chui
25. Step Forward And Punch - Shang bu ban lan chui
26. Embrace Peacocks Tail - Lan que wei
27. Single Whip - Dan bian
28. Cloud Hands - Yun shou
29. Single Whip - Dan bian
30. High Pat On Horse - Gao tan ma
31. Seperation Of Right Foot - You fen jiao
Seperation Of Left Foot - Zuo fen jiao
32. Turn And Kick - Zhuan shen deng jiao
33. Brush Left Knee And Push - Zou lou xi niu bu
Brush Right Knee And Push - You lou xi niu bu
34. Step Forward And Punch To The Knee - Jin bu zai chui
35. Fist At Waist - Pie shen chui
36. Step Forward And Punch - Shang bu ban lan chui
37. Kick With Right Heel - Xie shen you deng jiao
38. Hit The Tiger - Da hu shi
39. Retreat And Kick - Hui shen you deng jiao
40. Double Wind Through The Ears - Shuang feng guan er
41. Kick With Left Heel - Zuo deng jiao
42. Turn And Kick With Right Heel - Zhuan shen you deng jiao
43. Step Forward And Punch - Shang bu ban lan chui
44. Retreat And Seal - Ru feng si bi
45. Cross Hands - Shi zi shou
46. Carry The Tiger And Return To The Mountain - Bao hu gui shan
47. Diagonal Single Whip - Xie dan bian
48. Wild Horse Parts Its Mane - Yeh ma fen zong
49. Embrace Peacocks Tail - Lan que wei
50. Single Whip - Dan bian
51. Fair Lady At The Shuttle - Yu nü chuan suo
52. Embrace Peacocks Tail - Lan que wei
53. Single Whip - Dan bian
54. Cloud Hands - Yun shou
55. Single Whip - Dan bian
Single Whip Low Posture (Snake Creeps Down) - Dan
bian xia shi
56. Golden Cock Stands On One Leg - Jin ji du li
57. Step Back And Repulse The Monkey - Dao nian hou
58. Slantingly Flying - Xie fei shi
59. Close Hands - Ti shou
60. White Crane Spreads Its Wings - Bai he liang chi
61. Brush Left Knee And Push - Zuo lou xi niu bu
62. Needle At Seabottom - Hai di zhen
63. Raise Arm And Push (Fan Through The Back) - Shan tong bi
64. White Snake Stikes With Its Toungue - Bai she tu xin
65. Step Forward And Punch - Shang bu ban lan chui
66. Embrace Peacocks Tail - Lan que wei
67. Single Whip - Dan bian
68. Cloud Hands - Yun shou
69. Single Whip - Dan bian
70. High Pat On Horse - Gao tan ma
Show The Hand - Dai chuan zhang
71. Turn And Kick - Zhuan shen shi zi tui
72. Step Forward And Punch To The Groin - Jin bu zhi dang chui
73. Embrace Peacocks Tail, With Follow Step - Lan que wei
74. Single Whip - Dan bian
Single Whip, Low Posture (Snake Creeps Down) - Dan bian xia shi
75. Step Forward And Punch To Seven Stars - Shang bu qi xing chui
76. Step Back And Ride The Tiger - Tui bu kua hu
77. Turn Around And Make The Double Lotus Kick - Zhuan shen shuang bai lian
78. Shoot The Tiger With The Bow - Wan gong she hu
79. Step Forward And Punch - Shang bu ban lan chui
80. Retreat And Seal - Ru feng si bi
81. Cross Hands - Shi zi shou
Ending movement - He taiji

 

103 - Move Traditional Yang Style Long Form1 yu4 bei4 Preparation Form
2 qi3 shi4 Beginning
3 lan2 que4 wei2 Grasp the Bird's tail
4 dan1 bian1 Single whip
5 ti2 shou3 shang4 shi4 Lift Hands and Step Up
6 bai2 he4 liang4 chi4 White Crane Lifts Wings
7 zuo3 lou1 xi1 ao3 bu4 Left Brush Knee and Step
8 shou3 hui1 pi2 pa Hand Strums Lute
9 zuo3 lou1 xi1 ao3 bu4 Left Brush Knee and Step
10 you4 lou1 xi1 ao3 bu4 Right Brush Knee and Step
11 zuo3 lou1 xi1 ao3 bu4 Left Brush Knee and Step
12 shou3 hui1 pi2 pa Hand Strums Lute
13 zuo3 lou1 xi1 ao3 bu4 Left Brush Knee and Step
14 jin4 bu4 ban1 lan2 chui2 Step forward Deflect Parry and Punch
15 ru2 feng1 si4 bi4 As though sealed and closed
16 shi2 zi4 shou3 Cross Hands
17 bao4 hu3 gui1 shan1 Embrace Tiger and Return to Mountain
18 zhou3 di3 (kan4) chui2 Fist Under Elbow
19 you4 dao4 nian3 hou2 Right Repel Monkey
20 zuo3 dao4 nian3 hou2 Left Repel Monkey
21 you4 dao4 nian3 hou2 Right Repel Monkey
22 xie2 fei1 shi4 Diagonal Flying
23 ti2 shou3 shang4 shi4 Lift Hands and Step Up
24 bai2 he4 liang4 chi4 White Crane Lifts Wings
25 zuo3 lou1 xi1 ao3 bu4 Left Brush Knee and Step
26 hai3 di3 zhen1 Needle at Sea Bottom
27 shan4 tong1 bei4 Fan Through Back
28 zhuan3 shen1 pie1 shen1 chui2 Turn Body and Flip Fist Past Body
29 jin4 bu4 ban1 lan2 chui2 Step forward Deflect Parry and Punch
30 shang4 bu4 lan2 que4 wei2 Step Up and Grasp the Bird's tail
31 dan1 bian1 Single whip
32 zuo3 you4 yun2 shou3 (1) Cloud Hands (1)
33 zuo3 you4 yun2 shou3 (2) Cloud Hands (2)
34 zuo3 you4 yun2 shou3 (3) Cloud Hands (3)
35 dan1 bian1 Single whip
36 gao1 tan4 ma3 High Pat Horse
37 you4 fen1 jiao3 Right Separate Foot
38 zuo3 fen1 jiao3 Left Separate Foot
39 zhuan3 shen1 zuo3 deng1 jiao3 Turn Body, Left Heel Kick
40 zuo3 lou1 xi1 ao3 bu4 Left Brush Knee and Step
41 you4 lou1 xi1 ao3 bu4 Right Brush Knee and Step
42 jin4 bu4 zai1 chui2 Step Up and Punch Down
43 zhuan3 shen1 pie1 shen1 chui2 Turn Body and Flip Fist Past Body
44 jin4 bu4 ban1 lan2 chui2 Step forward Deflect Parry and Punch
45 you4 deng1 jiao3 Right Heel Kick
46 zuo3 da3 hu3 shi4 Left Strike Tiger
47 you4 da3 hu3 shi4 Right Strike Tiger
48 hui2 shen1 you4 deng1 jiao3 Turn Body Right Heel Kick
49 shuang1 feng1 guan4 er3 Two Peaks Box Ears
50 zuo3 deng1 jiao3 Left Heel Kick
51 zhuan3 shen1 you4 deng1 jiao3 Turn Body, Right Heel Kick
52 jin4 bu4 ban1 lan2 chui2 Step forward Deflect Parry and Punch
53 ru2 feng1 si4 bi4 As though sealed and closed
54 shi2 zi4 shou3 Cross Hands
55 bao4 hu3 gui1 shan1 Embrace Tiger and Return to Mountain
56 xie2 dan1 bian1 Diagonal Single Whip
57 you4 ye3 ma3 fen1 zong1 Right Wild Horse Parts Mane
58 zuo3 ye3 ma3 fen1 zong1 Left Wild Horse Parts Mane
59 you4 ye3 ma3 fen1 zong1 Right Wild Horse Parts Mane
60 lan2 que4 wei2 Grasp the Bird's tail
61 dan1 bian1 Single Whip
62 yu4 nu3 chuan1 suo1 Jade Lady Passes Through the Shuttle
63 lan2 que4 wei2 Grasp the Bird's tail
64 dan1 bian1 Single Whip
65 zuo3 you4 yun2 shou3 (1) Cloud Hands (1)
66 zuo3 you4 yun2 shou3 (2) Cloud Hands (2)
67 zuo3 you4 yun2 shou3 (3) Cloud Hands (3)
68 dan1 bian1 Single Whip
69 xia4 shi4 Low form
70 zuo3 jin1 ji1 du2 li4 Left Golden Cock Stands on One Leg
71 you4 jin1 ji1 du2 li4 Right Golden Cock Stands on One Leg
72 you4 dao4 nian3 hou2 Right Repel Monkey
73 zuo3 dao4 nian3 hou2 Left Repel Monkey
74 you4 dao4 nian3 hou2 Right Repel Monkey
75 xie2 fei1 shi4 Diagonal Flying
76 ti2 shou3 shang4 shi4 Lift Hands and Step Up
77 bai2 he4 liang4 chi4 White Crane Lifts Wings
78 zuo3 lou1 xi1 ao3 bu4 Left Brush Knee and Step
79 hai3 di3 zhen1 Needle at Sea Bottom
80 shan4 tong1 bei4 Fan Through Back
81 zhuan3 shen1 bai2 she2 tu4 xin4 Turn Body White Snake Spits tongue
82 jin4 bu4 ban1 lan2 chui2 Step forward Deflect Parry and Punch
83 shang4 bu4 lan2 que4 wei2 Step UP and Grasp the Bird's tail
84 dan1 bian1 Single whip
85 zuo3 you4 yun2 shou3 (1) Cloud Hands (1)
86 zuo3 you4 yun2 shou3 (2) Cloud Hands (2)
87 zuo3 you4 yun2 shou3 (3) Cloud Hands (3)
88 dan1 bian1 Single whip
89 gao1 tan4 ma3 chuan1 zhang3 High Pat Horse with Palm Thrust
90 shi2 zi4 tui3 Cross Kick
91 jin4 bu4 zhi3 dang1 chui2 Step Forward and Punch Groin
92 shang4 bu4 lan2 que4 wei2 Step Up and Grasp the Bird's tail
93 dan1 bian1 Single whip
94 xia4 shi4 Low Form
95 shang4 bu4 qi1 xing1 Step Up Seven Stars
96 tui4 bu4 kua4 hu3 Step back and Ride Tiger
97 zhuan3 shen1 bai3 lian2 Turn Body and Swing Over Lotus
98 wan1 gong1 she4 hu3 Bend Bow and Shoot Tiger
99 jin4 bu4 ban1 lan2 chui2 Step forward Deflect Parry and Punch
100 ru2 feng1 si4 bi4 As though sealed and closed
101 shi2 zi4 shou3 Cross Hands
102 shou1 shi4 Closing
103 huan2 yuan2 Return to normal

HOME